Sanok online

 1. Ze względu na lokalny charakter portalu sanok.online zastrzegamy sobie prawo do blokowania ofert, które nie dotyczą najbliższych okolic.

 2. Portal sanok.online nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

 3. Portal sanok.online zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.

 4. Portal sanok.online nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal sanok.online w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

 5. Portal sanok.online, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu sanok.online, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

 6. Portal sanok.online zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, które naruszają którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, oraz działania, które zostaną uznane za szkodliwe dla portalu sanok.online.

 

UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu ogłoszeniowego sanok.online
 2. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.

 4. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).

 5. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji sanok.online podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

 7. Użytkownik powinien zadbać o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami prawa.

 8. Portal sanok.online przetwarza dane Użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza, iż zagadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (IP, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa Użytkownik.

 9. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami. Zabrania się zamieszczania numeru telefonu w tytule ogłoszenia. Zabrania się również zamieszczania numeru telefonu w polu "cena".

 10. Użytkownik ma możliwość zarządzania czasem wyświetlania swoich ogłoszeń (czas wyświetlania ogłoszeń domyślnie ustawiony jest na 30 dni).
  Po upływie terminu wyświetlania, ogłoszenia przechodzą w tryb archiwalny. Status ogłoszeń archiwalnych trwa 30 dni. Po upływie tych terminów, ogłoszenia nie są dostępne dla użytkownika.

 

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.

 2. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń, oraz komentarzy których:

  1. treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;
  2. treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego;

  3. treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;

  4. treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);

  5. treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);

  6. treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: - odbierania e-maili reklamowych - wypełniania ankiet przez internet - zapisywania się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;

  7. treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki/tancerki/statysty, zawierająca tylko adres e-mail;

  8. treść obraża, firmy, osoby;

  9. treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;

  10. treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;

  11. treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne

  12. treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;

  13. treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy, adres siedziby;

  14. treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne;

  15. cena ogłoszenia jest rażąco zaniżona;

  16. ogłoszeń zawierających treści pornograficzne (również zdjęcia, obrazy). Zdjęcia i obrazy niecenzuralne to takie, które przedstawiają w pełni lub częściowo widoczne narządy rozrodcze męskie lub damskie, a także zdjęcia aktów seksualnych z widocznymi wspomnianymi częściami ciała;

  17. ogłoszeń, których treść jest wulgarna;

  18. ogłoszeń zawierających treści oraz zdjęcia łamiące prawo (np. pornografia z udziałem dzieci);

  19. ogłoszeń powtarzających się (treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach, również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ofertach, zawierających takie same dane kontaktowe oraz ogłoszeń zamieszczonych z jednego konta, ze wskazaniem różnych danych kontaktowych; takie samo, lub podobne ogłoszenie może zostać dodane po upływie 14 dni);

  20. zabrania się umieszczania ogłoszeń dotyczących świadczenia usług seksualnych, erotycznych i towarzyskich;

  21. administrator zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności;

  22. dodając zdjęcie użytkownik oświadcza iż posiada do niego prawa autorskie;

  23. ogłoszeń użytkownikom poniżej 18. roku życia;

  24. w przypadku złamania co najmniej jednego z wyżej wymienionych punktów regulaminu, portal sanok.online zastrzega sobie możliwość zablokowania użytkownika jak i jego wszystkich ogłoszeń.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal sanok.online zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

 2. Na portalu sanok.online mogą wystąpić przerwy, oraz awarie techniczne.

 3. sanok.online nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.

 4. Zablokowanie ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania regulaminu nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.
 5. sanok.online zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku wielokrotnego łamania niniejszego regulaminu lub w sytuacjach próby jego obchodzenia. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. 

Sanok online ma 2 aktywnych ogłoszeń na portalu 0 ogłoszeń zostało dodanych dzisiaj